Algemene voorwaarden

Artikel 1.   Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AV: De door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden van dienstverlening.
De cao: De geldende Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
Hulpmiddelen: Alle denkbare hulpmiddelen, schoonmaakapparatuur, reinigingsmiddelen, transportmiddelen, nodig bij uitvoering van de Werkzaamheden.
Meerwerkzaamheden: Alle Werkzaamheden die niet beschreven zijn in de Overeenkomst. Object(en): De door Opdrachtgever in gebruik zijnde onroerende of roerende zaken zoals huizen, bedrijfspanden, kantoren, scholen, theaters, bedrijfsterreinen, fabriekshallen, schepen, bussen, auto’s, treinen, sanitaire voorzieningen, etc.
Offerte/Offertes: Iedere schriftelijke, elektronische en mondelinge aanbieding van Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden;
Onderaannemer(s): De natuurlijke- of rechtspersoon die niet in dienst is van Opdrachtnemer en die bepaalde delen van de Werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer zal uitvoeren.
Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de Opdrachtgever Werkzaamheden uitvoert.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon en/of aan haar gelieerde vennootschappen die een Overeenkomst heeft gesloten met Opdrachtnemer.
Overeenkomst: Een door Opdrachtgever geaccepteerde Offerte, of een door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het verrichten van Werkzaamheden op een Object al dan niet conform een Werkprogramma.
Werkzaamheden: Schoonmaak- en glazenwassers werkzaamheden en/of andere aanverwante diensten in zijn algemeenheid of zoals gespecificeerd in de Offerte of de Overeenkomst.
Werkprogramma: Een omschrijving van de Werkzaamheden per Object met zo specifiek mogelijk de vermelding van de gegevens van het Object, de tijdsduur en de frequentie van de Werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging van de algemene voorwaarden

2.1 Zodra deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard in een Offerte of een Overeenkomst, zijn deze tevens van toepassing op aanvullende Offertes, Overeenkomsten, vervolgopdrachten, Meerwerkzaamheden etc. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met deze algemene voorwaarden.
2.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van haar werknemers en haar Onderaannemers.
2.3 Wijzigingen van de Overeenkomst, zijn, behoudens in de specifieke gevallen genoemd de AV, voor de partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gedurende de Overeenkomst de AV eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen doch deze binden de Opdrachtgever pas na toezending en stilzwijgende of uitdrukkelijke acceptatie van de voorwaarden.
2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Veilige werkplek
3.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkplek voor de Onderaannemers en werknemers van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is in verband hiermee verantwoordelijk voor:
• Het invullen van de AAS-vragenlijst die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld ter inventarisatie van de veiligheids- en arbeidsrisico’s op het Object;
• Een ontruimingsplan met instructies, voldoende vluchtwegen met bewegwijzering, voldoende noodverlichting en ventilatie;
• Het aanwezig hebben van een werkkast;
• Het beveiligen van het Object na sluitingstijd voor indringers;
• Beschikbaarheid van kleed, was- en toilet faciliteiten zoals dat ook beschikbaar is voor het eigen personeel van Opdrachtgever;
• Tijdige en volledige informatie-uitwisseling met werknemers en Onderaannemers van Opdrachtnemer (via een handboek) inzake specifieke veiligheidsrisico’s en gewijzigde gang van zaken rondom de veiligheid op de Objecten van de Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever staat het Opdrachtnemer toe om random bezoeken af te leggen na aankondiging of buiten kantoor tijd aan de Objecten voor veiligheidschecks, al dan niet door een gespecialiseerde derde uitgevoerd. Hiervan dient steeds een schriftelijk verslag te worden gemaakt en ter inzage te worden gegeven aan de Opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes en Overeenkomsten
4.1 Offertes kunnen door Opdrachtnemer worden herroepen totdat een Overeenkomst is gesloten. Een Offerte is onherroepelijk als dat in de Offerte uitdrukkelijk is bepaald of een termijn is bepaald voor de acceptatie van de Offerte (geldigheidsduur).
4.2 Opdrachtgever heeft tot 8 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst de mogelijkheid om fouten in de omschreven Werkzaamheden of het Werkprogramma aan te passen. Alsdan heeft Opdrachtnemer ook het recht om recht evenredig daar aan haar eigen (prijs)voorwaarden aan te passen.
4.3 Bij eenmalige Werkzaamheden wordt de Opdrachtgever ook geacht met de Overeenkomst te zijn akkoord gegaan doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der Werkzaamheden is begonnen.
4.4 Wijzigingen van de Overeenkomst anders dan bedoeld in 4.2. en 5.2. binden partijen slechts indien deze wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer stelt het Werkprogramma ter beschikking aan haar werknemers. De Werkzaamheden zullen overeenkomstig het Werkprogramma worden uitgevoerd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks met de werknemers van Opdrachtnemer een wijziging van het Werkprogramma overeen te komen.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen in het Werkprogramma noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de Opdrachtnemer de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde Werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de Opdrachtgever binnen redelijke termijn worden medegedeeld.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen, zullen de Werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen –niet zijnde christelijke of nationale feestdagen- van maandag tot en met vrijdag. Alleen in overleg tussen partijen kan hier van worden afgeweken.
5.4 Alle overeengekomen Werkzaamheden in de Overeenkomst beschouwt Opdrachtnemer als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5 Overeenkomsten worden door Opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de Werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die Werkzaamheden uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Onderaanneming
6.1 Slecht met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Onderaannemers dan wel derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwassers Werkzaamheden of eenmalige Werkzaamheden. De Opdrachtgever zal alsdan wel eerst de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7. Hulpmiddelen
7.1 Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van Hulpmiddelen.
7.2 Eigen gebruik van hulp- en reinigingsmiddelen, welke toebehoren tot Opdrachtnemer, is voor Opdrachtgever niet toegestaan, uitgezonderd in bruikleen gegeven toiletapparatuur en doorberekende toiletmiddelen een en ander zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
7.3 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de Overeenkomst kosteloos de volgende zaken ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer:
• water, elektriciteit en gas;
• de aan de buitenkant van het Object aanwezige voorzieningen ten behoeve van glasbewassing en gevelreiniging;
• afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag;
• overige faciliteiten, zoals garderobe, toiletten, berging en dergelijke.
7.4 Mocht Opdrachtgever in strijd handelen met de vorige 2 leden of door een nalaten of toedoen Hulpmiddelen verliezen of beschadigen dan is deze verplicht om de kosten resp. schade die daardoor ontstaat voor Opdrachtnemer, volledig te vergoeden.

Artikel 8. Prijs, prijswijziging en onkosten
8.1 De prijs (€10.210,92 ex BTW per jaar) in de Offerte en de Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de verlangde Werkzaamheden alsmede op de informatie die Opdrachtnemer heeft verkregen bij opname van de Werkzaamheden plaatselijk op het Object. Deze informatie betreft o.m. de oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, en gebruik van het Object.
8.2 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loonkosten, inkoop- of verbruikskosten van Hulpmiddelen, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de cao Schoonmaak- en Glasbewassing, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn een aanpassing van de overeengekomen prijs direct door te voeren. (Overeen gekomen dat de prijzen vast staan 1 jaar)
8.3 Voor Meerwerkzaamheden dient Opdrachtgever schriftelijk akkoord te gaan met een specificatie en eventuele kosten daarvan welke door Opdrachtnemer ter ondertekening moet zijn voorgelegd. De kosten van de Meerwerkzaamheden kunnen ook bij wijze van nacalculatie in rekening worden gebracht op basis van het aantal te bestede uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief, doch dit zal in de schriftelijke bevestiging van de Meerwerkzaamheden vermeld zijn.
8.4 Ten behoeve van Opdrachtgever aan derden betaalde onkosten zullen naast de overeengekomen prijs in de Overeenkomst steeds in rekening worden gebracht mits dit van te voren is goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1 Facturering zal plaatsvinden conform de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst niets is bepaald hebben alle facturen van Opdrachtnemer een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn.
9.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingen op te schorten of te verrekenen met welke andere vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer dan ook.
9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventueel aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met door haar opeisbare vorderingen op diezelfde Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, zijn eventuele volgende facturen of vorderingen zonder ingebrekestelling ineens en integraal opeisbaar.
9.4 Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of wanneer Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen of op welke andere wijze dan ook het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest, er sprake is van een contractwisseling ex artikel 38 cao of indien Opdrachtgever de zeggenschap van haar onderneming overdraagt aan een ander, fuseert of haar bedrijf splitst.
9.5 Bij verstrijking van de betalingstermijn van de factuur, is Opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties en de buitengerechtelijke kosten verschuldigd over het openstaande bedrag. Ingeval van een gerechtelijke procedure is Opdrachtgever voorts de volledige kosten van deze procedure verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten.
9.6 De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld aan de hand van de volgende staffel:

Hoogte van de vordering

Percentage

Minimale kosten

Tot €2.500,00

15%

€40,00

€ 2.500,01 tot € 5.000,00

10%

€375,00

€ 5.000,01 tot € 10.000,00

5%

€625,00

€ 10.000,01 tot € 200.000,00

1%

€875,00

€ 200.000,01 of meer

0,5%

Maximaal €6.775,00

9.7 Indien Opdrachtgever de facturen niet binnen de betalingstermijn betaalt, is Opdrachtnemer tevens zonder nadere mededeling, bevoegd al haar Werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.

Artikel 10. Overige verplichtingen partijen
10.1 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om de Werkzaamheden naar beste vermogen te volbrengen zoals die van haar in alle redelijkheid verwacht mogen worden.
10.2 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer juist en zo volledig mogelijk te informeren over alle zaken die voor de vervulling van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtnemer verstrekte informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever verstrekte informatie te controleren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover er directe schade ontstaat die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Opdrachtnemer of diens personeel bij de uitoefening van de Werkzaamheden.
11.2 Onder directe schade zoals bedoeld in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt of zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe schade, indien en voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
c) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
11.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is van vergoeding uitgesloten.
11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van derden zoals Onderaannemers die zij voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
11.5 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze Overeenkomst geleden schade.
11.6 Bij verlies van sleutels door Opdrachtnemer worden uitsluitend de redelijke kosten voor het vervangen van sleutels vergoed. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het moeten afsluiten van het pand.
11.7 De Opdrachtgever is verplicht om een ontdekte directe schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden bij Opdrachtnemer bij gebreke waarvan ieder recht op vergoeding van de schade vervalt.

Artikel 12. Duur en opzegging van de Overeenkomst
12.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij er een tijdsduur is bepaald. (1 maand proefperiode, daarna 1 jaar contract)
12.2 Partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden waarbij dit dient te gebeuren bij aangetekend tegen de laatste dag van de maand.
12.3 Is er sprake van een opzegging wegens een aanbestedingsprocedure dan geldt naast de eisen in het voorgaande lid bij opzegging door Opdrachtgever vanwege aanbesteding of herinbesteding, het volgende:
• Indien Opdrachtnemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure is opzegging door Opdrachtgever pas op zijn vroegst mogelijk op het moment dat de nieuwe opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer bekend is gemaakt;
• Indien Opdrachtnemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure dient minimaal 1 maand van de totale opzegtermijn te liggen na het moment, waarop de nieuwe opdrachtnemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan Opdrachtnemer bekend is gemaakt.
12.4 Partijen zijn onverminderd het anders bepaalde in lid 1 bevoegd om de gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
• De wederpartij surseance van betaling aanvraagt; of
• De wederpartij in staat van faillissement is verklaard; of
• De wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd of beëindigd.
12.5 Indien de Overeenkomst tussentijds of voortijdig eindigt, dan is Opdrachtgever nog steeds gebonden aan haar betalingsverplichtingen ten opzichte van de inmiddels verrichte en nog te verrichte Werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 14. Relatiebeding
14.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de Overeenkomst, respectievelijk gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan, (ex) personeel of (ex) Onderaannemers van de Opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, buiten de Opdrachtnemer om, te benaderen of in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden.
14.2 Bij overtreding van het vorige lid verbeurt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5000,- per overtreding alsmede € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Het tekortschieten door Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is overmacht dan wel een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen omstandigheid.
15.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van de eigenaar-leidinggevende van Opdrachtnemer of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers.
15.3 Opdrachtnemer is bij overmacht om de Overeenkomst gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Indien dit langer duurt dan 2 weken kunnen partijen de Overeenkomst ontbinden doch kan opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel een prijsvermindering daaraan ontlenen en ontslaat het de Opdrachtgever niet tot de verplichting tot betaling van de reeds geleverde Werkzaamheden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde instantie
16.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomsten en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.
16.3 Partijen kunnen er, in afwijking van artikel 16.2, voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement. 
16.3 Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden toegezonden.

Artikel 17. Slotbepaling
17.1 Indien een bepaling van de AV nietig is of in- of buitengerechtelijk wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van deze voorwaarden die nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van de tussen partijen gesloten Overeenkomst.
17.2 Indien Opdrachtnemer de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft ondertekend is deze eveneens op de Overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever dient de bepalingen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag dan ook in acht te nemen.

Bijlagen:
We houden van transparantie! Daarom werken wij met een persoonlijk samengesteld budget. U als klant staat bij ons centraal. d.m.v. het persoonlijk budget weet u precies waar u aan toe bent en betaalt u nooit teveel. Hoe ziet dit er uit voor u? Zie onderstaande tabel voor meer informatie.
Wij houden maandelijks bij of de contract – uren (5,5 uur per week) die wij hebben afgesproken met elkaar overeen komen met wat wij voor u verrichten, wanneer dit meer is in een bepaalde maand factureren wij het meerwerk in de maand naar u toe en kunnen we eventueel met elkaar om tafel zitten om uw persoonlijk abonnement te verhogen.

Betaling
Betalingen worden 1 x per maand verstuurd, graag willen wij dit binnen 30 dagen op onze rekening ontvangen, wordt na 2 herinneringen  niet betaald dan kunnen wij niet garanderen dat wij de service volgens gestelde afspraken af hebben.

Meer weten over ons schoonmaakbedrijf?

Neem contact op